Năng lực R & D

Công ty có 5 kỹ sư đảm nhiệm công việc cải tiến , nâng cao năng suất và chất lượng sản xuất kinh doanh.

TOP