PM white quarry

Đá trắng Phù Mỹ

Đá trắng Phù Mỹ

  • Location: Nui Chua, My Hoa, Phu My, Binh Dinh
  • Mining reserve: 2.9 million m3.
  • Products: PM white granite

Some Image at Quarry

TOP