Mỏ đá trắng Đăk Song

Đá trắng Đăk Song

  • Địa chỉ mỏ:  Đăk Hòa, Đăk Song, Đăk Nông
  • Trữ lượng khai thác: 2.4 triệu m3.
  • Sản phẩm: Đá trắng Đăk Sông

Một số hình ảnh thực tế tại Mỏ Đăk Hòa

.

TOP