Mỏ đá vàng Bình Định

BD white granite

BD white granite

  • Address: Hon Cha, Phuoc Thanh, Tuy Phuoc, Binh Dinh
  • Exploitation reserve: 200,000 m3.
  • Product: BD yellow granite

Some Pictures at Quarry

TOP